تماس با گروه


تماس با گروه:

شماره تلفن اتاق گروه اندودانتيكس 38829501 داخلی 232

شماره تلفن بخش اندودانتيكس – 38829501 داخلی 165