دستیاران

 

دستیاران سال اول (ورودی 1395):

دکتر فرید حقدادی

دکتر رضا شاهمحمدی

دکتر رضا یبرق

دکتر رضا یوزباشی

 

دستیاران سال دوم (ورودی 1394):

دکتر احسان اشرف پور

دکتر نگار امین زاده

دکتر شیما موسیوند

دکتر سمانه حاجی زاده

 

دستیاران سال سوم (ورودی 1393):

دکتر شیرین رضایی

دکتر محمد پهلوان

دکتر مهسا دست پاک

دکتر الهام نجفی