افتخارات گروه اندودنتیکس

 

 

کسب رتبه درآزمون بورد تخصصی

دکتر ضرابی : رتبه دوم (1368)

دکتر طلعتی : رتبه اول (1369)

دکتر قدوسی: رتبه سوم (1372)

دکتر جاویدی: رتبه اول(1379)

دکتر جعفرزاده: رتبه دوم (1384)

دکتر روحانی: رتبه سوم (1385)

دکتر قره چاهی : رتبه دوم(1388)

دکتر فرقانی: رتبه سوم (1388)

دکتر شیوا شجاییان: رتبه اول (1391)

استاد نمونه

دکترقدوسی (1385) ( دانشگاه)

دکتر زارعی (1388) (گروه)

دکتر جعفرزاده(1388) (دانشکده)

دکتر جاویدی(1387) (گروه)

کسب رتبه در جشنواره رازی

دکتر قدوسی (1382 و 1388)

دکتر بیدار (1386)

دکتر جعفرزاده (1387)

ابداع آموزش و فرایند برتر آموزشی

دکتر جاویدی (1388)

جایزه کتاب سال دانشجویی

دکتر زارعی (1378)

تقدیر در همایش سی سال سلامت تهران

دکتر جاویدی (1387)

پژوهشگر برتر دانشگاه

دکتر ضرابی (1386)

دکتر قدوسی (1382 و 1386)

دکتر بیدار (1383 و 1384)

دکتر جاویدی (1387)

دکتر مرادی (1389)

دکتر جعفرزاده (1386 و 1389)

کسب رتبه در جشنواره هدایت

دکتر مرادی (1384)

دکتر قدوسی (1386)

دکتر روحانی (1386)

دکتر بیدار(1388)

پژوهشگر برتر جوان در سطح وزارت

دکتر جعفرزاده (1387)

کسب رتبه در جشنواره پژوهش  فردوسی

دکتر روحانی (1381)

دندانپزشکی نمونه مشهد

دکتر ضرابی(1388)

مقاله برتر کنگره دانشجویی اصفهان

دکتر جاویدی (1387)

کسب 4 جایزه ار انجمن اندودنتیست های بریتانیا و 1 جایزه از دانشگاه توکیو

دکتر جعفرزاده (2007- 2009- 2010)