کارکنان و شرح وظایف

   
 


شرح وظایف منشی بخش:

1)      تایپ کارهای مربوط به گروه(اساتید)

2)      شماره گذاری نامه های ارسالی از گروه

3)      تایپ پروتکل های گروه

4)      جواب دادن به ارباب رجوع

5)      رساندن نامه به اساتید گروه

6)      پاسخ گویی به تلفن های گروه


 

شرح وظایف مسئول بخش مسئول(سرپرستار) :

1)      کنترل و نظارت بر حضور و فعالیت پرسنل بخش(درمانی، منشی، خدمات).

2)      برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت در بخش.

3)      کنترل وسایل و یونیتهای بخش و در صورت نیاز تماس و هماهنگی با سایر واحدها مثل تاسیسات و کارگاه و پیگیری تعمیر آنها.

4)      نوشتن گزارش روزانه.

5)      اقدامات اولیه در مواقع اورژانس.

6)      کنترل و آموزش نکات استریلیزاسیون به پرسنل بخش.

7)      بایگانی مدارک دروس عملی دانشجویان.

8)      تحویل گرفتن ریکارمنت پایان بخش از دانشجویان و  تحویل  دادن آن به مسئولان مربوطه

شرح وظایف پرسنل پرستاری :

1)      آماده نمودن بیمار جهت معالجات.

2)      آماده نمودن وسایل و مواد دندانی جهت دانشجویان و دستیاران.

3)      تهیه و مخلوط نمودن مواد دندانپزشکی.

4)      تهیه نمودن وسائل عمل و اطاق عمل جهت جراحی بیماران.

5)     ضدعفونی نمودن وسایل، یونیتها و سطوح طبق دستورالعمل کمیته کنترل عفونت.

6)     نظارت بر خاموش بودن یونیتها و وسایل برقی در موقع خروج از بخش

شرح وظایف اموالدار :

1)        برآورد صحیح نیازها و درخواست واقعی و مورد لزوم وسایل و مواد.

2)       تحویل وسایل بخش از انبار اموال و انبار مواد دانشکده

3)      تحویل وسایل و مواد مورد نیاز دانشجویان

4)        اموالدار بخش کاملاً تحت نظر مسئول بخش انجام وظیفه می نماید و کلیه کارهای خود را با مسئول بخش هماهنگ می نماید.

 

شرح وظایف منشی بخش:

7)      پذیرش بیماران

8)      تنظیم وقت برای بیماران و اطلاع به آنان به صورت تلفنی و شفاهی

9)      هماهنگی بین بخش و پذیرش

10)  ارجاع بیمار به سایر بخشها

11)  پیگیری پرداخت هزینه درمان بیمار و در صورت وجود مشکل اطلاع به مسئول بخش

12)  تهیه امار روزانه و ماهانه بیماران و ارسال آن به دفتر پرستاری پس از امضاء مسئول بخش