معاون گروه

   

دکتر مینا زارعی

دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :ZareiM.[at]mums.ac.ir

سامانه سوابق علمی پژوهشی