اعضای هیات علمی


 اعضای هیات علمی


دکتر سعید مرادی

استاد گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :moradis.[at]mums.ac.ir

     

دکتر مینا زارعی

دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :ZareiM.[at]mums.ac.ir

 

دکتر مریم جاویدی

استاد گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :JavidiM.[at]mums.ac.ir

     

دکتر مریم بیدار

دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :BidarM.[at]mums.ac.ir

 

دکتر مریم قره چاهی

استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :.GharechahiM.[at]mums.ac.ir

     

دکتر جمیله قدوسی

استاد گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :Ghoddusij.[at]mums.ac.ir

دکتر حمید جعفرزاده

دانشیارگروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :..JafarzadehBH.[at]mums.ac.ir

     

دکتر آرمیتا روحانی

دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :.RohaniA.[at]mums.ac.ir

دکتر رضا دیسفانی

استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :...DisfaniR.[at]mums.ac.ir

     

دکترسیاوش موشخیان

استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :.Moushekians[at]mums.ac.ir

دکتر ندا نقوی

استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :...Naghavin.[at]mums.ac.ir

     

دکترمریم فرقانی راد

استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :ForghaniRadM.[at]mums.ac.ir