اعضای هیات علمیدکتر سعید مرادی

استاد گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :moradis.[at]mums.ac.ir

CV

دکتر مینا زارعی

دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :ZareiM.[at]mums.ac.ir

CV

 

دکتر مریم جاویدی

استاد گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :JavidiM.[at]mums.ac.ir

                    
دکتر جمیله قدوسی

استاد گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :Ghoddusij.[at]mums.ac.ir

CV

 

                     دکتر مریم قره چاهی

      استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :.GharechahiM.[at]mums.ac.ir

CV 

       دکتر آرمیتا روحانی

    دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

     پست الکترونيک :.RohaniA.[at]mums.ac.ir

  CV 

                      دکتر حمید جعفرزاده

      دانشیارگروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :..JafarzadehBH.[at]mums.ac.ir

CV

 

                    

                    دکترسیاوش موشخیان

 استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

 پست الکترونيک :.Moushekians[at]mums.ac.ir


دکتر رضا دیسفانی

استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :...DisfaniR.[at]mums.ac.ir

                  دکترمریم فرقانی راد

   استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :ForghaniRadM.[at]mums.ac.ir

 CV

                          دکتر ندا نقوی

استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :...Naghavin.[at]mums.ac.ir