اعضای هیات علمی  دکتر سعید مرادی

استاد گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :moradis.[at]mums.ac.ir

 

دکتر مینا زارعی

دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :ZareiM.[at]mums.ac.ir

 

         

 

  دکتر مریم جاویدی

استاد گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :JavidiM.[at]mums.ac.ir

 

                        دکتر مریم بیدار

دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :BidarM.[at]mums.ac.ir

 

 

                     دکتر مریم قره چاهی

      استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :.GharechahiM.[at]mums.ac.ir

 

                       دکتر جمیله قدوسی

استاد گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :Ghoddusij.[at]mums.ac.ir

 

                      دکتر حمید جعفرزاده

      دانشیارگروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :..JafarzadehBH.[at]mums.ac.ir

 

                      دکتر آرمیتا روحانی

    دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

    پست الکترونيک :.RohaniA.[at]mums.ac.ir

 

دکتر رضا دیسفانی

استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :...DisfaniR.[at]mums.ac.ir

 

                    دکترسیاوش موشخیان

استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :.Moushekians[at]mums.ac.ir

 

                          دکتر ندا نقوی

استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :...Naghavin.[at]mums.ac.ir

 

                   دکترمریم فرقانی راد

   استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :ForghaniRadM.[at]mums.ac.ir