مدیر گروه


مدیر گروه اندودانتیکس : دکتر سعید مرادی

پست الکترونیک: moradis[at]mums.ac.ir

تلفن تماس : 38829502 051  داخلی 232