اولویتهای پژوهشی

اواویتهای پژوهشی

کتب چاپ شده نمونه

کتب تالیفی کتب ترجمه شده
دیدار با امام زمان (عج) در مکه و مدینه ،انتشارات هاتف، چاپ اول1375 ، محمد حسن ضرابی
مبانی نظری و عملی اندودنتیکس ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دكتر علي طلعتي-دكتر حسين اكبري
کنترل عفونت در دندانپزشکی ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1385 ،دکترمریم بیدار– دکتر حسین پور – دکتر حميدجعفر زاده دکتر نوعی

داروها – تروما و اورژانس ها در اندودنتیکس، انتشارات نشر مشهد، 1377، دکتر مهدی منصف ، دکتر مریم بیدار

مرجع کامل مبانی، وسایل و روشهای آماده سازی کانال، دکتر آرش شهروان-دکتر حسام رحیمی-دکتر محمد جعفر اقبال-دکتر امین رضا موحدیان-دکتر سعید مرادی مباني علم اندودونتيک براي دندانپزشكان، انتشارات هنر وانديشه، 1386، دكتر مريم جاويدي- دكتر مينا زارعي- دكتر مهدي وطن پور

الگوريتم درمانهاي اندودنتيكس، انتشارات هنر وانديشه، 1386، دكتر مريم جاويدي- دكتر مينا زارعي- دكتر مهدي وطن پور

اصول و درمانهاي اندودنتيكس،انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، 1377، دكتر حسين اكبري-دكتر مينا زارعي-دكتر مرضيه شاهي

تستهاي حياتي پالپ:كمكهاي موثر تشخيصي در اندودنتيكس، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1389، دكتر حميد جعفرزاده- پل ابوت- پل روزنبرگ- جونيچيرو كينوشيتا-كريستوفر آدوي- نفيسه دستمالچي